søndag 8. april 2018
Velkommen til åpent møte

„Skogbruk på naturens premisser“

Tid:  onsdag, 11. april, kl 19.00
Sted: møterommet på Rotnes kirke, Moveien 17-21, 1482 Nittedal
Foredragsholder: Jon Bojer Godal

Temaet bør absolutt være dagsaktuelt for de som tenker viktigheten av et bærekraftig og klimavennlig samfunn. Ja det er viktig for oss alle uansett om vi er interessert i denne klodens ve og vel eller ei. 


Vi, Naturvernforbundet, Nittedal menighet og Besteforeldrenes klimaaksjon har vært så heldige å få en virkelig kunnskapsrik foredragsholder, Jon Bojer Godal hit til bygda. Han har utdanning fra Landbrukshøyskole, har vært rektor på Fosen Folkehøyskole, forfatter av mange bøker innen tradisjonshåndverk og skogbruk og brukt som foredragsholder over det ganske land. Med foredraget vil han fortelle oss om hvor viktig det er å forstå og lese skogen slik at hvert tre utnyttes maksimalt, ja 100 %. Gjør vi dette riktig vil naturen med det biologiske mangfoldet og vi mennesker være vinnere. Hvorfor vi mennesker? Jo, fordi vi får kvalitet og lang levetid på materialene ut i den andre enden, samt god økonomi. Dette uten å ødelegge mangfoldet i skogen med et rikt plante og dyreliv. Om ikke det er nok vil denne form for skogbruk vare klimavennlig og føre til at skogen binder langt mer CO enn dagens måte å drive på. Vi får bare en vinn-vinn-situasjon. Dessverre er det få som i dag kjenner til eller har denne kunnskapen. Vårt jag etter stadig større profitt og påvirkning av selgere og økonomer, gjør at vi mister det enkle av synet, det som gir oss en like bra og kanskje bedre økonomi uten at vi driver rovdrift på skogen og naturen. 
Dette burde være av interesse for både gårdbrukere og politikere som er med og tar avgjørelser og selvsagt for oss som ferdes i naturen fordi vi oppsøker skjønnheten og roen. 

søndag 4. februar 2018

Naturvernforbundet i Nittedal
Innkalling til årsmøte 2018

Velkommen til årsmøte 2018 i Naturvernforbundet i Nittedal
Onsdag 14. februar 2018 kl. 19.00 på Utheim grendehus, Nyveien 1, 1482 Nittedal


Program:
Sak 1 Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere

Sak 2 Godkjenning av innkalling, dagsorden og saker til eventuelt

Naturvernforbundets vedtekter § 12.9: ”Årsmøtet er lokallagets høyeste myndighet. Det avholdes hvert år innen utløpet av mars måned og alltid slik at fristene for innsending av saker til fylkeslagenes årsmøte kan overholdes.” .. ”Innkalling må være medlemmene i hende senest to uker før årsmøtet.”

Sak 3 Årsmelding

Sak 4 Forslag til aktivitetsplan

Sak 5 Regnskap og budsjett

Sak 6 Valg

Sak 7 Eventuelt og innmeldte saker

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 10. februar 2018, e-post: naturvernnittedal@gmail.com

Etter årsmøte vil det kl 19.45 bli avholdt et åpent møte. Her vil vi orientere om søknader fra Nedre Romerike Vannverk som ønsker å legge ned tre dammer i Nittedal (Høldippeldammen,
Nordre og Søndre Ryggevann). Etter møtet synger vi klimasanger!Naturvernforbundet i Nittedal
har store innvendinger mot anlegg av skytebane på Lahaugmoen
Naturvernforbundet i Nittedal

har store innvendinger mot anlegg av skytebane på Lahaugmoen

Lokallagets uttalelse om skytebanen


Naturvernforbundet i Nittedal
Høstmøte 2017

Åpent høstsmøte ble avholdt
Fredag 27. oktober 2017 kl. 19.00 på Utheim grendehus, Nyveien 1, 1482 Nittedal


Helga Lerkerud fra det Naturvernforbundet holdt et interessant og engasjerende foredrag om «Det grønne skiftet». Hun kom innpå hva som bør gjøres internasjonalt, nasjonalt, kommunalt og hva den enkelte kan bidra til.