søndag 4. februar 2018

Naturvernforbundet i Nittedal
Innkalling til årsmøte 2018

Velkommen til årsmøte 2018 i Naturvernforbundet i Nittedal
Onsdag 14. februar 2018 kl. 19.00 på Utheim grendehus, Nyveien 1, 1482 Nittedal


Program:
Sak 1 Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere

Sak 2 Godkjenning av innkalling, dagsorden og saker til eventuelt

Naturvernforbundets vedtekter § 12.9: ”Årsmøtet er lokallagets høyeste myndighet. Det avholdes hvert år innen utløpet av mars måned og alltid slik at fristene for innsending av saker til fylkeslagenes årsmøte kan overholdes.” .. ”Innkalling må være medlemmene i hende senest to uker før årsmøtet.”

Sak 3 Årsmelding

Sak 4 Forslag til aktivitetsplan

Sak 5 Regnskap og budsjett

Sak 6 Valg

Sak 7 Eventuelt og innmeldte saker

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 10. februar 2018, e-post: naturvernnittedal@gmail.com

Etter årsmøte vil det kl 19.45 bli avholdt et åpent møte. Her vil vi orientere om søknader fra Nedre Romerike Vannverk som ønsker å legge ned tre dammer i Nittedal (Høldippeldammen,
Nordre og Søndre Ryggevann). Etter møtet synger vi klimasanger!Naturvernforbundet i Nittedal
har store innvendinger mot anlegg av skytebane på Lahaugmoen
Naturvernforbundet i Nittedal

har store innvendinger mot anlegg av skytebane på Lahaugmoen

Lokallagets uttalelse om skytebanen


Naturvernforbundet i Nittedal
Høstmøte 2017

Åpent høstsmøte ble avholdt
Fredag 27. oktober 2017 kl. 19.00 på Utheim grendehus, Nyveien 1, 1482 Nittedal


Helga Lerkerud fra det Naturvernforbundet holdt et interessant og engasjerende foredrag om «Det grønne skiftet». Hun kom innpå hva som bør gjøres internasjonalt, nasjonalt, kommunalt og hva den enkelte kan bidra til.